Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van ‘Firapeel, Vereniging voor Mediëvistiek’, gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40479963. De privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de vereniging verwerkt, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen Firapeel heeft getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer je lid van Firapeel bent, verwerkt de vereniging enige persoonsgegevens van je.

1.2 Bij aanvang lidmaatschap vragen wij je om de volgende (persoons)gegevens door te geven:

(a) naam;

(b) volledig huisadres;

(c) telefoonnummer;

(d) e-mailadres;

(e) geboortejaar;

(f) studierichting, beroep en/of interessegebied voor zover dat een relatie met de middeleeuwen heeft.

1.3 De vereniging kan deze gegevens gebruiken voor (het doel):

(a) de verspreiding van de ledenbrief (per post) en de nieuwsbrief (digitaal);

(b) het opnemen en/of onderhouden van contact;

(c) een zo goed mogelijke indeling tijdens excursies;

(d) het mogelijk gebruik maken van de expertise van leden t.b.v. activiteiten.

1.4 Bij bezoek aan de website van de vereniging worden de volgende gegevens opgeslagen:

(a) IP-adres;

(b) datum en tijd van het bezoek;

(c) bezochte pagina;

Deze gegevens worden bijgehouden ten behoeve van (het doel):

het bijhouden van logs, statistische verwerking en technisch beheer.

1.5 Bij aanvang van enkel een abonnement op de digitale nieuwsbrief vragen wij slechts een e-mailadres ten behoeve van (doel):

het versturen van de digitale nieuwsbrief.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSEN, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 Voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop de vereniging persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;

(d) correctie, beperking, het wissen of overdracht van jouw gegevens;

(e) bezwaar tegen het gebruik van je gegevens door Firapeel;

kun je via info@firapeel.nl contact met de vereniging opnemen. In het geval je geen gebruik maakt van e-mail, is het mogelijk een briefje te schrijven naar: Ledenadministratie Firapeel, Hellendoornseberg 20, 3524 LG  Utrecht.

3. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1 Bij Firapeel worden je gegevens uitsluitend voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden gebruikt. Daarbij zijn technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Indien noodzakelijk verstrekt Firapeel (een deel van) je gegevens aan de volgende derden:

(a) actieve leden die betrokken zijn bij de organisatie van activiteiten.

Doel: het zo goed mogelijk organiseren van een activiteit.

(b) ingehuurde touringcarbedrijven.

Doel: het samenstellen van de verplichte passagierslijst ten behoeve van een excursie.

(c) uitgeverij Verloren en uitgeverij Brepols (uitsluitend indien men zich hiervoor heeft aangemeld).

Doel: het verwerken van abonnementen tegen korting.

(d) de hostingprovider mijn.host.

Doel: opslag persoonsgegevens zoals hierboven beschreven onder 1.2.

Dataopslag van Firapeel geschiedt binnen de Europese Unie.

4.2 Wij zijn zorgvuldig als het gaat om het publiceren van foto’s van leden die deelnemen aan verenigingsactiviteiten. Mocht je desalniettemin bezwaar hebben tegen eventuele publicatie, dan vraagt Firapeel je dit kenbaar te maken via een duidelijke mail naar info@firapeel.nl.

5. BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk en dan nog alleen wanneer dat een bepaald doel dient en/of wanneer de wetgeving ons dit verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Bovenstaande verklaring is gebaseerd op 2018 Model Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht (www.verenigingenrecht.nl).

Laatste wijziging: 4 oktober 2023